Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego – www.matysiewicz.com

Informacje ogólne

Sklep Internetowy jest prowadzony przez Łukasza Matysiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą matysiewicz.com – Studio Graficzne Łukasz Matysiewicz, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, NIP: 7182046157, REGON: 369910851.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego lub chcesz złożyć reklamację pisz na adres: lukasz@matysiewicz.studio lub skontaktuj się przed formularz Kontakt.

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca sprzedaje Produkty oraz świadczy na rzecz Klienta inne usługi drogą elektroniczną, a Klient może je zakupić od Sprzedawcy. Zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta określa niniejszy Regulamin

Ceny w Sklepie są podane są w dolarach amerykańskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena jest wyrażona również w polskich złotych (PLN) i Klient może zapłacić cenę w tej walucie. Cena prezentowana w polskich złotych jest przeliczana z dolara amerykańskiego dwa razy dziennie, każdego dnia, wykorzystując kurs Narodowego Banku Polskiego z danego dnia.  Uwzględniony podatek VAT, jest podatkiem obowiązującym dla sprzedaży danego Produktu w Polsce. Jeżeli Klient zgodnie z przepisami prawa powinien zapłacić podatek VAT w miejscu zamieszkania/siedziby, zostanie to uwzględnione podczas ponownego przeliczania ceny przy składaniu zamówienia i uzupełnieniu pola „Kraj rozliczeniowy”.

Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, zakładająca lub posiadająca konto w Sklepie, a także składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (PKD). (Pochylona część definicji będzie miała zastosowanie do niniejszego Regulaminu  od dnia 1 stycznia 2021 r., w związku wejściem w życie art. 38a Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Konto – Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności.

Produkt elektroniczny – stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt –  Usługi, towar, materiały w tym te wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej  (Produkty elektroniczne), zakupione lub przeznaczone do sprzedaży w ramach Sklepu, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin

Sklep Internetowy lub Sklep lub Strona – sklep internetowy dostępny pod adresem http://matysiewicz.studio/ oraz na odpowiednich jego podstronach w którym Klient może dokonywać Zamówień i zawierać umowy ze Sprzedawcą.

Sprzedawca –  Łukasz Matysiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą matysiewicz.com – Studio Graficzne Łukasz Matysiewicz, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, NIP: 7182046157, REGON: 369910851.

Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Warunki korzystania za Sklepu

Aby dokonać zakupu oraz korzystać z zakupionego produktu elektronicznego nie jest wymagane posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń przez Klienta.

Wystarczające do korzystania ze Sklepu jest co najmniej posiadanie:

Urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet,

Zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarkę internetową, w szczególności obsługująca odpowiednie pliki typu cookies,

Aktywne Konto w Sklepie, w przypadku chęci skorzystania niektórych z zakupionych Produktów, w szczególności kursów online, szkoleń.

Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostęp do niego,

Pakietu oprogramowania Adobe Photoshop lub jego odpowiednik.

W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, pomimo spełniania powyższych warunków, a także w sytuacji innych problemów technicznych, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazany adres e-mail lukasz@matysiewicz.studio

Klientowi zabrania się korzystania z kilu kont, kont innych klientów, udostępniania swojego konta innym osobom, a także dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz spamu w ramach Sklepu, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste, prawo własności intelektualnej i prawo autorskie Sprzedawcy, jak i osób trzecich.

Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz warunki zawarcia umowy

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie Konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie na czas nieoznaczony od chwili skutecznej rejestracji Konta. Klient ma możliwość każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę, usługa ta jest świadczona nieodpłatnie w związku z wyrażoną zgodą. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce Prywatności.

Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia umowy dostarczenia Produktu elektronicznego ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania, a Klient jeżeli uzna to za odpowiednie może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta, a także pozbawić go prawa do składania Zamówień, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

Klient może w każdym czasie, bez podania przyczyny, żądać usunięcia Konta, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail lukasz@matysiewicz.studio

Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

Wskutek usunięcia Konta, Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie, w szczególności szkoleń i kursów do których dostęp jest tylko przez Konto Klienta.

W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

Założenie Konta, rejestracja

W celu założenia Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założonym kontem, z którego może Klient już korzystać. Klient może założyć konto podczas składania zamówienia i zaznaczenie opcji „Stworzyć konto?”

Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego

Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z niektórych Produktów, w tym w szczególności z szkoleń, kursów online, jednak Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w opisie Produktu.

Warunki zawarcia umowy

Klient może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik z zastrzeżeniem kursów online. Przy czym zarejestrowanym Klientem jest ten, który posiada Konto w Sklepie. Klient może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.

Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.

Po umieszczeniu produktów w koszyku Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, zmian ilościowych. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.

Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do formularza Zamówienia „Dane płatności”, w którego konieczne jest wypełnienie i podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, kraj zamieszkania/siedziby, adres e-mail, NIP,   dane do wystawienia faktury VAT.

Warunkiem złożenia zamówienia, o którym mowa w powyżej jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać, a także wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Po dokonaniu wyboru sposobu płatności oraz poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie brutto, złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu pola „Kontynuuj z Paypal” lub innego równoważnego sformułowania.

Podczas składania Zamówienia aż do momentu kliknięcia w przycisk „Kontynuuj z Paypal”, Klient ma możliwość zmiany umieszczonych przez siebie danych osobowych, wybranych przez siebie Produktów, a także formy płatności.

Kliknięcie w pole „Kontynuuj z Paypal” jest oświadczeniem woli Klienta dotyczącym zawarcia ze Sprzedawcą umowy , zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Oznacza również, że Klient ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

Płatność powinna być dokonana, zgodnie z dokonanym wcześniej wyborem co do formy płatności, dostępnej w Sklepie, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Produktu zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą skutecznego dokonania płatności.

Potwierdzenie dokonania zamówienia zostanie wysłane e-mailem na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci wybranego przez Klienta Produktu bezpośrednio ze strony i w wysyłanej automatycznie wiadomości e-mail, w której znajduje się link umożliwiający ściągnięcie zakupionego Produktu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu, a także nie ma obowiązku  świadczenia na rzecz Klienta jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Produktu.

Jeżeli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin lub sposób dostawy Produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie.

W przypadku innych usług indywidualnych, w szczególności wykonania strony internetowej, o których wykonanie zwróci się Klient, a które są dostępne w Sklepie – dalsze etapy realizacji usługi, warunki i zasady umowy zostaną indywidualnie uzgodnione przez strony.

Ceny Produktów i formy płatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych oraz wycofywania dotychczasowych Produktów, zmiany cen Produktów oraz przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych.

Powyższy punkt nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawarte są w opisie danego Produktu.

Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej w opisie danego Produktu lub Promocji.

Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, uwzględniają podatek VAT.

Dokonując zapłaty za Produkt, Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez kliknięcie w pole „Kliknij tutaj, aby dodać kod”, a następnie wpisanie kodu w polu „kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona automatycznie.

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, w wiadomości e-mail na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

Przelew elektroniczny lub płatność kartą debetową lub kredytową poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu,

Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Kontynuuj z Paypal” Klient dokonuje wyboru formy płatności i w sposób automatyczny jest przekierowywany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.

Reklamacja i gwarancje

Sprzedawca dostarczy Produkt wolny od wad.

Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu składania i realizacji Zamówienia.

 Reklamacja powinna zostać wysłana na adres e-mail lukasz@matysiewicz.studio

 Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, dokonanie przez niego zakupu, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji w wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta lub adres korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.

Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Gwarancji na Produkt nie udziela się.

Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

Jeśli przed dokonaniem Zamówienia Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą i nie mają do niego zastosowania poniższe podpunkty.

W innym przypadku niż określony powyżej, Klient będący Konsumentem na prawo odstąpić od umowy na poniższych warunkach.

Konsumentowi, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług,

Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia przez Konsumenta, które może kierować na adres e-mail lukasz@matysiewicz.studio  wystarczy, aby Konsument wysłał informację o chęci skorzystania  przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

Wszelkie materiały, treści, usługi, Produkty, dostępne w Sklepie, w szczególności przedmiot umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową,

Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.

Udzielona licencja nie obejmuje, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części, w szczególności:

udostępniania i prezentowania Produktu osobom trzecim,

publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

kopiowania, powielania na potrzeby inne niż własny użytek.

W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną  zgodę Sprzedawcy.

Sprzedawca może dokonywać aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych.

Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu/loga/firmy w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera oraz w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach innych stronach Sprzedawcy, a także jego mediach społecznościowych, również poprzez publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są m.in. w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

Rozwiązywanie sporów i dochodzenie roszczeń przez konsumenta

Wszelkie spory związane z zawartymi umowami czy usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Jednocześnie Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie próbie rozwiązania tych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacji na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania sporów, Konsument może szukać na stronie http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. Może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK), poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na platformie ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca może wprowadzać oraz odwoływać akcje, promocje oraz zmieniać ceny Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w  szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Informacje znajdujące się na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.